Vedtægter

§1 Foreningens navn

§1 Copenhagen Spike Club

§2 Foreningens hjemsted

§2 Rudersdal

§3 Foreningens formål

§3 Roundnet/Spikeball er et socialt spil som kræver færdigheder, fysik og god hand-eye coordination, og derfor egner det sig godt som et idrætsgrundlag for fhv. idrætsudøvere (især boldsport-spillere). Det er derfor et godt supplement til mange unge mennesker som i dag foretrækker fitness og æstetik, fremfor at dyrke sport på eliteniveau. Roundnet/Spikeball kan sammenlignes med padel tennis, da der også er minimum 4 spillere, det er socialt og det tager ikke lang tid. Padeltennis oplever stor fremgang i Danmark for tiden, da det er en ny og spændene sportsgren. Roundnet/Spikeball er også en ny sportsgren, som bevæger sig mod Europa blot med færre og mindre krav til faciliteter, og derfor spår vi en stor fremtid for spillet

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

4.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

5.4 Stemmeret Alle fremmødte medlemmer har stemmeret

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen - dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal - dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

  Valg af dirigent og stemmetællere

   Bestyrelsens beretning

    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

    • Fastsættelse af kontingent

    Indkomne forslag

     Forslag til handlingsplan og budget

      Valg af bestyrelse og suppleant

       Valg af revisor

       §6 Ekstraordinær generalforsamling

       6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 51% af medlemmerne ønsker det.

       6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

       §7 Bestyrelsen

       7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

       7.2 Bestyrelsen består af 3 til 7 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

       7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges, og der bliver valgt et bestyrelsesmedlem i lige år og to i ulige år. Dette for at sikre en løbende overgang ved nye bestyrelsesmedlemmer.

       7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

       7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

       7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

       §8 Regnskab/økonomi

       8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 - 31/12)

       8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

       8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

       §9 Dispositionsret

       9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

       9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

       §10 Vedtægtsændringer

       §10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

       §11 Opløsning af foreningen

       11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

       11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til Rudersdal kommune. Formuen målrettes aktiviteter i Rudersdal Kommune